Az írás kialakulása

Az írás kialakulása

Az írás kialakulása az i.e. 3. évezredre tehető, középpontja Egyiptom és Mezopotámia. Kezdetben az akár több száz vagy ezer jelet használó logografikus írásrendszer volt jellemző, amelyet idővel fölváltott a szótagoló (szillabikus írásrendszer) írás. Körülbelül 800 évvel az időszámítás előtt jött létre a betűírás (alfabetikus írásrendszer). Az európai nyelvek kivétel nélkül alfabetikus írásrendszereket használnak: többségük a latin és a cirill ábécét. Az idők folyamán lényegesen lecsökkent a jelek száma, miáltal elméletileg az írás tudománya a szélesebb tömegek számára is megtanulhatóvá vált.

A latin ábécé kialakulásának fontosabb állomásai

A barlangrajzok

Az ember már az ősidők óta késztetést érzett magában arra, hogy valamilyen módon megörökítse a mondandóját. Ezt a célt szolgálták a barlangrajzok is, amelyeket faágakkal, kövekkel, vagy az ujjukkal alkottak növényi színezőanyagokkal, földdel, faszénnel. I.e. 9000-5000 körül elkezdtek egyszerűsödni a barlangrajzok, kialakult a fogalomírás, majd később a hangalak alapú írás.

A hieroglifák

Azelőtt, hogy az egyiptomiak föltalálták az írást az emberek kőbe, agyagba, edényekre, fatáblákra vésték, rajzolták a képeiket. Kialakult a fogalomírás (tartalomírás) vagy piktográfia. Az írásrendszer hátránya, hogy nem adja vissza az egész szöveget, csak a közlés lényegét. Mivel nem minden szó formálható képpé, jelentősen leszűkül a leírható szavak száma. A probléma megoldására egy lehetséges út vezet, mégpedig az, hogy az írásrendszernek a hangok felől kell közelítenie a szavak felé. Ez a szó-hangírás.

Az egyiptomiak írásrendszere nemcsak hogy több jelből állt, de képesek voltak megkülönböztetni a főneveket és az igéket is. Nagy hangsúlyt fektettek az íráskép esztétikai megjelenítésére, ezért nem használtak szóközöket (valmilyen okból zavarónak tartották azokat). Ma elképzelhetetlen lenne, de a helyesírás szabályait is alárendelték az esztétikának. Az írás iránya a szélrózsa majdnem minden irányába (balról-jobbra és fordítva, valamint függőlegesen és vizszintesen) lehetséges volt. A hieroglifákat felváltotta a hieratikus, majd azt a démotikus írás, amelyet a görög ábécé átvételéig használtak az egyiptomiak.

Az ékírás

Körülbelül a hieroglifák megjelenésével egyidőben alakult ki Mezopotámiában. A legrégibb a sumer írás, amely külső megjelenésében eltér az egyiptomitól, de a fő szabályok megegyeznek. Kezdetben a sumerek is képeket alkalmaztak, de miután szembesültek ugyanazzal a problémával mint az egyiptomiak, áttértek a hangok jelöléséhez. Erre a célra ék alakú jeleket használtak, amelyek alkalmanként szótagokat, vagy egész szavakat jelöltek. Szemben az egyiptomiakkal ők jelölték a magánhangzókat és a szóhatárokat (ferde ékjelek) is.

Az i. e. 2000 körül letelepedő sumer amoriták létrehozták Babilóniát, és használni kezdték saját nyelvükre a sumer írásrendszert. Idővel szétvált a jelhez kötött jelentés, illetve az ugyanahhoz a jelhez kötött szótag. Megváltozott az írás iránya és elrendezése is. A babilóniak – ellentétben a sumerokkal, akik oszlopokban és jobbról balra haladva írtak – vízszintes sorokban írtak balról jobb irányba.
A sumerek írásrendszerét később több nyelv leírására is alkalmazták, így létezik például az óbabiloni, újasszír, hettita, óperzsa ékjelek listája. A babiloni ékírás megfejtése H. C. Rawlinson nevéhez fűződik, aki soha nem árulta el, mi volt a sikere titka.

A föníciai és a görög ábécé

Ez az első olyan írás, amely a képek helyett absztrakt jeleket (betűket) használ. Elődje a feltételezhetően az egyiptomi írásból kialakult ókánaánita ábécé, amely egy mássalhangzóírás volt. Az i. e. 15. században jelent meg, majd megközelítően i. e. 1050 körül átalakult a föníciai ábécévé. A föníciaiak jobbról balra írtak, és csak a mássalhangzókat jelölték. Minden betűnek külön neve volt. Modern leszármazottjai a héber, görög, latin, cirill ábécé.

A görög ábécé a föníciai ábécéből fejlődött ki, és alapja sok más írásrendszernek, mint például a latin vagy a cirill ábécé. Ez az első és legrégibb olyan ábécé, amely minden magán- és mássalhangzót különálló szimbólummal jelöl. Eredetileg több változata létezett, a legjelentősebb a keleti (Jón) és a nyugati (Khalkidiai). Az athéni dialektus a később standarddá vált Jón írást használta. Ettől kezdve balról jobbra írtak a görögök. A középkorban megjelent a kisbetűs (minuscula) írás. Az olvasást kissé megnehezítette, hogy nem használtak szóközöket.

A magyar rovásírás és a germán rúna

A székely írást, más szóhasználatban a székely-magyar rovásírást vagy magyar rovásírást a székelyek – esetleg a magyarok más csoportjai is – használták a latin írás előtt és egy ideig mellett. A rovásírás onnan kapta a nevét, hogy fába, kőbe rótták, vésték. A kereszténység felvételével betiltották a pogánynak tartott szokást. Két változata ismert:

  • a székely-magyar rovásírás: Az írás szögletes jellegét és a jobbról balra haladó irányát annak köszönheti, hogy ezen a módon könnyebb volt írni, hiszen általában bal kézzel tartották a fát vagy követ, és a jobbal dolgoztak.
  • a pálos rovásírás: a nevét onnan kapta, hogy a Pálos szerzetesek használták a legtovább. Az írás iránya megegyezett a ma használatossal, tehát balról jobbra írtak.

A XIII. században enyhült a tiltás, aminek következtében újra ismertté vált a székely-magyar változat. Főleg Erdélyben, a Székelyföldön volt olyannyira népszerű, hogy egészen a XVIII. századig tanították az iskolában. Manapság inkább titkosírásként alkalmazzák.

A germánok az írásjeleiket runának nevezték. A “run” szó az ó-északi germán nyelven titkot jelentett. A kelta-germán területeken a VIII. századig voltak használatban, amikor a kereszténység elterjedésével a rovásíráshoz hasonló sorsra jutott. A rúnák eredete tisztázatlan. Hivatalosan az etruszk írás alpesi változatának tekintik. Az iránya többnyire balról jobbra haladt. Különlegessége, hogy néha elfordították, vagy fejre állították a betűket.

A latin ábécé (római ábécé)

Az i. e. 7. évszázadban vették át a rómaiak a görögöktől az ábécét. A tudósok eltérő véleménnyel vannak az átvétel módját illetően. Két nézőpont vetekedik egymással:

  • az egyik szerint a rómaiak közvetlenül a görögöktől vették át az írást a görög utazók, árúsok által.
  • a másik vélemény szerint – és inkább ez látszik elfogadhatóbbnak – az etruszkoktól vették át az írást, akik az Itália déli részén élő görög kolonistáktól tanulták meg azt.

A legtöbb kutató szerint a latin írás eredete a nyugati görög. A ma használatos latin ábécé 26 betűből áll, amelyek: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Éppúgy mint a föníciai ábécé átvételénél a görögök által, itt is történtek olyan változások, amelyeket a latin nyelv sajátosságai tettek indokolttá. Manapság ez a világon leggyakrabban használt ábécé.

Mind a mai magyar, mind a német ábécé a latinra alapoz. A magyar ábécé 40 latin betűből áll. A kiterjesztett magyar ábécé, ami magában foglalja a Q, W, X és Y betűket 44 betűs. A kettős (Cs, Dz, Gy, Ly, Ny, Sz, Ty, Zs) és hármas (Dzs) betűk nem választhatóak el.

A német ábécé a latin ábécé 26 betűbőjéből, plussz a három umlautos (ä, ö, ü) betűből áll. Németország és Ausztria esetében a kisbetűs változat tartalmazza az eszet-et (ß). Elválasztáskor nem bontjuk elemeire a „ch”, „qu”, „sch”, „ai”, „ay”, „ei”, „ey”, „au”, „äu”, „eu”, „ou”, „ie”, „ph”, „th”, „ts”, betűkapcsolatokat, valamint a „ck” és „tz” betűkapcsolatot „k-k”-ra, ill. „z-z”-re változtatjuk (pl.: Dek-ke, Kaz-ze).

(A képek forrása a Wikipedia.)

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.